ஆர்.டி.இ ஆசிரியர் இழந்த பணியிடங்கள்


2013- 14 ஆம் 49,864 மாணவர்களும், 1663 ஆசிரியர் பணியிடங்களும்

2014-15 ஆம் 86,729 மாணவர்களும், 2890ஆசிரியர் பணியிடங்களும்

2015-16 ஆம் 94,811 மாணவர்களும், 3160ஆசிரியர் பணியிடங்களும்

2016-17 ஆம் 98,474 மாணவர்களும், 3282ஆசிரியர் பணியிடங்களும்

2017-18 ஆம் 90,607 மாணவர்களும், 3020ஆசிரியர் பணியிடங்களும்