மொழிப்பாடம் - 96.42 %

ஆங்கிலம் - 96.50 %

கணிதம் - 96.18 %

அறிவியல் - 98.47 %

சமூக அறிவியல் - 96.75 %